2024
Sihao Lin, Pumeng Lyu, Dongrui Liu, Tao Tang, Xiaodan Liang, Andy Song, Xiaojun Chang
CVPR 2024 Oral paper (Best Paper Candidate)
Jiahao Chen, Yipeng Qin, Lingjie Liu, Jiangbo Lu, Guanbin Li
CVPR 2024 Oral paper (Best Paper Candidate)
Yinya Huang, Xiaohan Lin, Zhengying Liu, Qingxing Cao, Huajian Xin, Haiming Wang, Zhenguo Li, Linqi Song, Xiaodan Liang
ICLR 2024
Guangrun Wang†, Changlin Li†, Liuchun Yuan, Jiefeng Peng, Xiaoyu Xian, Xiaodan Liang, Xiaojun Chang, and Liang Lin
TPAMI 2024
Tang Tao, Guangrun Wang, Yixing Lao, Peng Chen, Jie Liu, Liang Lin, Kaicheng Yu, Xiaodan Liang
CVPR 2024
Jingyu Zhuang, Di Kang, Yan-Pei Cao, Guanbin Li, Liang Lin, Ying Shan
Siggraph 2024 & ACM Transactions on Graphics (TOG)
刘阳,林倞
电子工业出版社
入选中山大学本科教材系列
Customize your NeRF: Adaptive Source Driven 3D Scene Editing via Local-Global Iterative Training
Runze He, Shaofei Huang, Xuecheng Nie, Tianrui Hui, Luoqi Liu, Jiao Dai, Jizhong Han, Guanbin Li, Si Liu
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Ganlong Zhao, Guanbin Li, Weikai Chen, Yizhou Yu
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Universal semi-supervised model adaptation via collaborative consistency training
Zizheng Yan, Yushuang Wu, Yipeng Qin, Xiaoguang Han, Shuguang Cui, Guanbin Li
Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision
Open-vocabulary segmentation with semantic-assisted calibration
Yong Liu, Sule Bai, Guanbin Li, Yitong Wang, Yansong Tang
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Jiacheng Zhang, Jiaming Li, Xiangru Lin, Wei Zhang, Xiao Tan, Junyu Han, Errui Ding, Jingdong Wang, Guanbin Li
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Jiaming Li, Jiacheng Zhang, Jichang Li, Ge Li, Si Liu, Liang Lin, Guanbin Li
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Alignsam: Aligning segment anything model to open context via reinforcement learning
Duojun Huang, Xinyu Xiong, Jie Ma, Jichang Li, Zequn Jie, Lin Ma, Guanbin Li
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Inter-domain mixup for semi-supervised domain adaptation
Jichang Li, Guanbin Li, Yizhou Yu
Pattern Recognition
FedDiv: Collaborative Noise Filtering for Federated Learning with Noisy Labels
Jichang Li, Guanbin Li, Hui Cheng, Zicheng Liao, Yizhou Yu
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence
Removing Interference and Recovering Content Imaginatively for Visible Watermark Removal
Yicheng Leng, Chaowei Fang, Gen Li, Yixiang Fang, Guanbin Li
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence
Variance-Insensitive and Target-Preserving Mask Refinement for Interactive Image Segmentation
Chaowei Fang, Ziyin Zhou, Junye Chen, Hanjing Su, Qingyao Wu, Guanbin Li
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence
Structure embedded nucleus classification for histopathology images
Wei Lou, Xiang Wan, Guanbin Li, Xiaoying Lou, Chenghang Li, Feng Gao, Haofeng Li
IEEE Transactions on Medical Imaging
Xuan Huang, Hanhui Li, Zejun Yang, Zhisheng Wang, Xiaodan Liang
AAAI 2024
Bingqian Lin∗ , Yunshuang Nie∗ , Ziming Wei, Yi Zhu, Hang Xu, Shikui Ma, Jianzhuang Liu, Xiaodan Liang†
TPAMI 2024
2023
Language-Aware Spatial-Temporal Collaboration for Referring Video Segmentation
Tianrui Hui, Si Liu, Zihan Ding, Shaofei Huang, Guanbin Li, Wenguan Wang, Luoqi Liu, Jizhong Han
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2023
Unpaired Image-to-Image Translation based Domain Adaptation for Polyp Segmentation
Xinyu Xiong, Siying Li, Guanbin Li
International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI), 2023
Adapting Object Size Variance and Class Imbalance for Semi-Supervised Object Detection
Yuxiang Nie, Chaowei Fang, Lechao Cheng, Liang Lin, Guanbin Li*
Thirty-Seventh AAAI Conference on Artificial Intelligenc (AAAI), 2023
De-biased Teacher: Rethinking IoU Matching for Semi-Supervised Object Detection
Kuo Wang, Jingyu Zhuang, Guanbin Li*, Chaowei Fang, Lechao Cheng, Liang Lin, Fan Zhou
Thirty-Seventh AAAI Conference on Artificial Intelligenc (AAAI), 2023
Being Comes from Not-being: Open-vocabulary Text-to-Motion Generation with Wordless Training
Junfan Lin,Jianlong Chang,Lingbo Liu,Guanbin Li, Liang Lin,Qi Tian,Chang-wen Chen
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023
Highlight paper
Parametric Implicit Face Representation for Audio-Driven Facial Reenactment
Ricong Huang, Peiwen Lai, Yipeng Qin, Guanbin Li
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023
GP-VTON: Towards General Purpose Virtual Try-on via Collaborative Local-Flow Global-Parsing Learning
Zhenyu Xie, Zaiyu Huang, Xin Dong, Fuwei Zhao, Haoye Dong, Xijin Zhang, Feida Zhu, Xiaodan Liang
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023
Identity-Preserving Talking Face Generation with Landmark and Appearance Priors
Weizhi Zhong, Chaowei Fang, Yinqi Cai, Pengxu Wei, Gangming Zhao, Liang Lin, Guanbin Li
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023
Visual Exemplar Driven Task-Prompting for Unified Perception in Autonomous Driving
Xiwen Liang, Minzhe Niu, Jianhua Han, Hang Xu, Chunjing Xu, Xiaodan Liang
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023
CLIP²: Contrastive Language-Image-Point Pretraining from Real-World Point Cloud Data
Yihan Zeng, Chenhan Jiang, Jiageng Mao, Jianhua Han, Chaoqiang Ye, Qingqiu Huang, Dit-Yan Yeung, Zhen Yang, Xiaodan Liang, Hang Xu
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023
DetCLIPv2: Scalable Open-Vocabulary Object Detection Pre-training via Word-Region Alignment
Lewei Yao, Jianhua Han, Xiaodan Liang, Dan Xu, Wei Zhang, Zhenguo Li, Hang Xu
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023
Improved Distribution Matching for Dataset Condensation
Ganlong Zhao, Guanbin Li, Yipeng Qin, Yizhou Yu
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023
Semi-DETR: Semi-Supervised Object Detection with Detection Transformers
Jiacheng Zhang, Xiangru Lin, Kuo Wang, Wei Zhang, Xiao Tan, Junyu Han, Errui Ding, Jingdong Wang, Guanbin Li
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023
Divide and Adapt: Active Domain Adaptation via Customized Learning
Duojun Huang, Jichang Li, Weikai Chen, Junshi Huang, Zhenhua Chai, Guanbin Li
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023
Highlight paper
Masked Images Are Counterfactual Samples for Robust Fine-tuning
Yao Xiao, Ziyi Tang, Pengxu Wei, Cong Liu, Liang Lin
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023
Learning to Segment Every Referring Object Point by Point
Mengxue Qu, Yu Wu, Yunchao Wei, Wu Liu, Xiaodan Liang, Yao Zhao
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023
Dynamic Graph Enhanced Contrastive Learning for Medical Report Generation
Mingjie Li, Bingqian Lin, Zicong Chen, Haokun Lin, Xiaodan Liang o, Xiaojun Chang
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023
Advancing Visual Grounding with Scene Knowledge: Benchmark and Method
Zhihong Chen, Ruifei Zhang, Yibing Song, Xiang Wan, and Guanbin Li
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023
CapDet: Unifying Dense Captioning and Open-World Detection Pretraining
Yanxin Long, Youpeng Wen, Jianhua Han, Hang Xu, Pengzhen Ren, Wei Zhang, Shen Zhao, Xiaodan Liang
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023
DenseLight: Efficient Control for Large-scale Traffic Signals with Dense Feedback
Junfan Lin, Yuying Zhu, Lingbo Liu, Yang Liu, Guanbin Li, Liang Lin
The 32nd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2023
OccluMix: Towards De-Occlusion Virtual Try-on by Semantically-Guided Mixup
Zhijing Yang, Junyang Chen, Yukai Shi, Hao Li, Tianshui Chen, and Liang Lin
IEEE Transactions on Multimedia (T-MM), 2023
IRA-FSOD: Instant-Response and Accurate Few-shot Object Detector
Junying Huang, Junhao Cao, Liang Lin, and Dongyu Zhang
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (T-CSVT)
Taylor Neural Network for Real-World Image Super-Resolution
Pengxu Wei, Ziwei Xie, Guanbin Li, and Liang Lin*
IEEE Transactions on Image Processing (T-IP)
Multi-Stage Spatio-Temporal Aggregation Transformer for Video Person Re-identification
Ziyi Tang, Ruimao Zhang, Zhanglin Peng, Jinrui Chen, and Liang Lin
IEEE Transactions on Multimedia (T-MM)
Multi-Person 3D Pose Esitmation with Occlusion Reasoning
Xipeng Chen, Junzheng Zhang, Keze Wang, Pengxu Wei, and Liang Lin*
IEEE Transactions on Multimedia (T-MM)
Discourse-Aware Graph Networks for Textual Logical Reasoning
Yinya Huang, Lemao Liu, Kun Xu, Meng Fang, Liang Lin, and Xiaodan Liang
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI)
Bingqian Lin, Yanxin Long, Yi Zhu, Fengda Zhu, Xiaodan Liang, Qixiang Ye, and Liang Lin
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI)
Yang Liu, Guanbin Li, and Liang Lin*
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI)
NLIP: Noise-robust Language-Image Pre-training
Runhui Huang, Yanxin Long, Jianhua Han, Hang Xu, Xiwen Liang, Chunjing Xu, Xiaodan Liang
Thirty-Seventh AAAI Conference on Artificial Intelligenc (AAAI), 2023
Prototypical Graph Contrastive Learning
Shuai Lin, Chen Liu, Pan Zhou, Zi-Yuan Hu, Shuojia Wang, Ruihui Zhao, Yefeng Zheng, Liang Lin, Eric Xing, and Xiaodan Liang
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS)
Template-Based Contrastive Distillation Pretraining for Math Word Problem Solving
Jinghui Qin, Zhicheng Yang, Jiaqi Chen, Xiaodan Liang, and Liang Lin
IEEE Transactions on Neural Network and Learning Systems (T-NNLS)
Fine-grained Face Editing via Personalized Spatial-aware Affine Modulation
Si Liu, Renda Bao, Defa Zhu, Shaofei Huang, Qiong Yan, Liang Lin, and Chao Dong
IEEE Transactions on Multimedia (T-MM)
Scene Graph to Image Synthesis via Knowledge Consensus
Yang Wu, Pengxu Wei*, Liang Lin
Thirty-Seventh AAAI Conference on Artificial Intelligenc (AAAI), 2023
Visual-Linguistic Causal Intervention for Radiology Report Generation
Weixing Chen, Yang Liu, Ce Wang, Guanbin Li, Jiarui Zhu, Liang Lin
Technical Report, 2023
Urban Regional Function Guided Traffic Flow Prediction
Kuo Wang, Lingbo Liu, Yang Liu, Guanbin Li, Liang Lin
Information Sciences (INS), 2023
Yushen Wei, Yang Liu, Hong Yan, Guanbin Li, Liang Lin
Technical Report, 2023
Causality-aware Visual Scene Discovery for Cross-Modal Question Reasoning
Yang Liu, Guanbin Li, Liang Lin
Technical Report, 2023
Jingyu Zhuang, Chen Wang, Lingjie Liu, Liang Lin, Guanbin Li
SIGGRAPH Asia 2023
2022
Semantic-Aware Representation Blending for Multi-Label Image Recognition with Partial Labels
Tao Pu, Tianshui Chen, Hefeng Wu, Liang Lin
Proc. of AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2022
Structured Semantic Transfer for Multi-Label Recognition with Partial Labels
Tianshui Chen*, Tao Pu*, Hefeng Wu, Yuan Xie, Liang Lin
Proc. of AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2022
Lingbo Liu, Zewei Yang, Guanbin Li, Kuo Wang, Tianshui Chen and Liang Lin
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS), 2022
Yang Liu, Keze Wang, Lingbo Liu, Haoyuan Lan and Liang Lin
IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 2022
A Causal Debiasing Framework for Unsupervised Salient Object Detection
Xiangru Lin, Ziyi Wu, Guanqi Chen, Guanbin Li, Yizhou Yu
Thirty-Sixth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2022
A Causal Inference Look At Unsupervised Video Anomaly Detection
Xiangru Lin, Yuyang Chen, Guanbin Li, Yizhou Yu
Thirty-Sixth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2022
Unsupervised Domain Adaptive Salient Object Detection Through Uncertainty-Aware Pseudo-Label Learning
Pengxiang Yan, Ziyi Wu, Mengmeng Liu, Kun Zeng, Liang Lin, Guanbin Li
Thirty-Sixth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2022
Early Prediction of Blastocyst Development via Time-Lapse Video Analysis
Xiang Xie, Pengxiang Yan, Fang-Ying Chen, Feng Gao, Qingyun Mai, Guanbin Li
International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI),2022
Oral Presentation
Semantic-aware Temporal Channel-wise Attention for Cardiac Function Assessment
Guanqi Chen, Guanbin Li
International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI), 2022
Oral Presentation
Cross-level contrastive learning and consistency constraint for semi-supervised medical image segmentation
Xinkai Zhao, Chaowei Fang, De-Jun Fan, Xutao Lin, Feng Gao, Guanbin Li
International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI), 2022
View-Disentangled Transformer for Brain Lesion Detection
Haofeng Li, Junjia Huang, Guanbin Li*, Zhou Liu, Yihong Zhong, Yingying Chen, Yunfei Wang, Xiang Wan
International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI), 2022
X -Trans2Cap: Cross-Modal Knowledge Transfer using Transformer for 3D Dense Captioning
Zhihao Yuan, Xu Yan, Yinghong Liao, Yao Guo, Guanbin Li, Zhen Li, Shuguang Cui
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022
Dual Adversarial Adaptation for Cross-Device Real-World Image Super-Resolution
Xiaoqian Xu, Pengxu Wei, Weikai Chen, Yang Liu, Mingzhi Mao, Liang Lin, Guanbin Li
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)
Oral Presentation
BoxPolyp: Boost Generalized Polyp Segmentation using Extra Coarse Bounding Box Annotations
Jun Wei, Yiwen Hu, Guanbin Li, Zhen Li, Shuguang Cui, S. Kevin Zhou
Medical Image Computing and Computer Assisted Interventions (MICCAI), 2022
Semi-Supervised Spatial Temporal Attention Network for Video Polyp Segmentation
Xinkai Zhao, Zhenhua Wu, Shuangyi Tan, De-Jun Fan, Zhen Li, Xiang Wan, Guanbin Li
Medical Image Computing and Computer Assisted Interventions (MICCAI), 2022
Less is More: Adaptive Curriculum Learning for Thyroid Nodule Diagnosis
Haifan Gong, Hui Cheng, Yifan Xie, Shuangyi Tan, Guanqi Chen, Fei Chen, Guanbin Li
Medical Image Computing and Computer Assisted Interventions (MICCAI), 2022
Attentive Symmetric Autoencoder for Brain MRI Segmentation
Junjia Huang, Haofeng Li, Guanbin Li, Xiang Wan
Medical Image Computing and Computer Assisted Interventions (MICCAI), 2022
Multi-Modal Masked Autoencoders for Medical Vision-and-Language Pre-Training
Zhihong Chen, Yuhao Du, Yang Liu, Guanbin Li, Xiang Wan, Tsung-Hui Chang
Medical Image Computing and Computer Assisted Interventions (MICCAI), 2022
Lesion-aware Dynamic Kernel for Polyp Segmentation
Ruifei Zhang, Peiwen Lai, Xiang Wan, De-Jun Fan, Feng Gao, Xiao-Jian Wu, Guanbin Li
Medical Image Computing and Computer Assisted Interventions (MICCAI), 2022
Multi-level Consistency Learning for Semi-supervised Domain Adaptation
Zizheng Yan, Yushuang Wu, Guanbin Li*, Yipeng Qin, Xiaoguang Han, Shuguang Cui
The 31st International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2022
Double-Check Soft Teacher for Semi-Supervised Object Detection
Kuo Wang, Yuxiang Nie, Chaowei Fang, Chengzhi Han, Xuewen Wu, Xiaohui Wang, Liang Lin, Fan Zhou, Guanbin Li
The 31st International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2022
Hybrid-Order Representation Learning for Electricity Theft Detection
Yuying Zhu, Yang Zhang, Lingbo Liu, Yang Liu, Guanbin Li, Mingzhi Mao, Liang Lin,
IEEE Transactions on Industrial Informatics (T-II), 2022
Online Metro Origin-Destination Prediction via Heterogeneous Information Aggregation
Lingbo Liu, Yuying Zhu, Guanbin Li, Ziyi Wu, Lei Bai, Liang Lin
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2022
Semantic-Aware Auto-Encoders for Self-supervised Representation Learning
Guangrun Wang, Yansong Tang, Liang Lin, and Philip H.S. Torr
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022
Continual Object Detection via Prototypical Task Correlation Guided Gating Mechanism
Binbin Yang, Xinchi Deng, Han Shi, Changlin Li, Gengwei Zhang, Hang Xu, Shen Zhao, Liang Lin*, and Xiaodan Liang
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022
Adversarially-Aware Robust Object Detector
Ziyi Dong, Pengxu Wei, and Liang Lin
Proc. of European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022
Oral Representation
Divide and Contrast: Source-free Domain Adaptation via Adaptive Contrastive Learning
Ziyi Zhang, Weikai Chen, Hui Cheng, Zhen Li, Siyuan Li, Liang Lin, and Guanbin Li
Proc. of Advances in Neural Information Processing Systems (NeurlPS), 2022
Structure-Preserving 3D Garment Modeling with Neural Sewing Machines
Xipeng Chen, Guangrun Wang, Dizhong Zhu, Xiaodan Liang, Philip H. S. Torr2, Liang Lin*
Proc. of Advances in Neural Information Processing Systems (NeurlPS), 2022
Adversarial Reinforced Instruction Attacker for Robust Vision-Language Navigation
Bingqian Lin, Yi Zhu, Yanxin Long, Xiaodan Liang, Qixiang Ye, and Liang Lin
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI)
Tianshui Chen, Tao Pu, Hefeng Wu, Yuan Xie, Lingbo Liu, and Liang Lin
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI)
Real-World Image Super-Resolution by Exclusionary Dual-Learning
Hao Li, Jinghui Qin, Yukai Shi, Zhijing Yang, Pengxu Wei, Jinshan Pan, and Liang Lin
IEEE Transactions on Multimedia (T-MM)
Changxin Huang, Guangrun Wang, Zhibo Zhou, Ronghui Zhang, and Liang Lin*
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI)
VQAMix: Conditional Triplet Mixup for Medical Visual Question Answering
Haifan Gong, Guanqi Chen, Mingzhi Mao, Zhen Li, Guanbin Li*
IEEE Transactions on Medical Imaging (T-MI)
Thyroid Region Prior Guided Attention for Ultrasound Segmentation of Thyroid Nodules
Haifan Gong, Jiaxin Chen, Guanqi Chen, Haofeng Li, Guanbin Li*, Fei Chen
Computers in Biology and Medicine (CBM)
Centrality and Consistency: Two-Stage Clean Samples Identification for Learning with Instance-Dependent Noisy Labels
Ganlong Zhao, Guanbin Li*, Yipeng Qin, Feng Liu, Yizhou Yu
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022
Neighborhood Collective Estimation for Noisy Label Identification and Correction
Jichang Li, Guanbin Li*, Feng Liu, Yizhou Yu
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022
Align, Reason and Learn: Enhancing Medical Vision-and-Language Pre-training with Knowledge
Zhihong Chen, Guanbin Li*, Xiang Wan
ACM International Conference on Multimedia (ACM MM),2022
Compound Batch Normalization for Long-tailed Image Classification
Lechao Cheng, Chaowei Fang, Dingwen Zhang, Guanbin Li, Gang Huang
ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2022
HairGAN: Spatial-Aware Palette GAN for Hair Color Transfer
Yifan Xie, Yinjia Huang, Ricong Huang, Zhengtao Wu, Mingzhi Mao, Guanbin Li*
Proc. of IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 2022
Multimodal Crowd Counting with Mutual Attention Transformers
Zhengtao Wu, Lingbo Liu, Yang Zhang, Mingzhi Mao, Liang Lin, Guanbin Li*
Proc. of IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 2022
CX-ToM: Counterfactual explanations with theory-of-mind for enhancing human trust in image recognition models
Arjun R Akula*, Keze Wang*, Changsong Liu, Sari Saba-Sadiya, Hongjing Lu, Sinisa Todorovic, Joyce Chai, Song-Chun Zhu
iScience Cell Press Journal 2022
Cross-Domain Action Recognition via Prototypical Graph Alignment
Binbin Yang, Junhao Zhong, Pengxu Wei*, Dongyu Zhang and Liang Lin
Proc. of IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 2022
Oral
Causal Reasoning Meets Visual Representation Learning: A Prospective Study
Yang Liu, Yushen Wei, Hong Yan, Guanbin Li, Liang Lin
Machine Intelligence Research (MIR), 2022
Cross-modal knowledge distillation for vision-to-sensor action recognition
Jianyuan Ni, Raunak Sarbajna, Yang Liu, Anne HH Ngu, Yan Yan
IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2022
2021
Shuai Lin, Pan Zhou, Xiaodan Liang*, Jianheng Tang, Ruihui Zhao, Ziliang Chen, Liang Lin
Proc. of AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2021
REM-Net: Recursive Erasure Memory Network for Commonsense Evidence Refinement
Yinya Huang, Meng Fang, Xunlin Zhan, Qingxing Cao, Xiaodan Liang*, Liang Lin
Proc. of AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2021
Adversarial Meta Sampling for Multilingual Low-Resource Speech Recognition
Yubei Xiao, Ke Gong, Pan Zhou, Guolin Zheng, Xiaodan Liang and Liang Lin*
Proc. of AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2021
Tao Pu, Tianshui Chen, Yuan Xie, Hefeng Wu, Liang Lin
IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2021
Lingbo Liu, Jiaqi Chen, Hefeng Wu, Guanbin Li, Chenglong Li, Liang Lin
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021
Representative Local Feature Mining for Few-Shot Learning
Kun Yan, Lingbo Liu, Jun Hou, Ping Wang
The international Conference on Acoustics, Speech, & Signal Processing (ICASSP), 2021
Towards Quantifiable Dialogue Coherence Evaluation
Zheng Ye, Liucun Lu, Lishan Huang, Liang Lin and Xiaodan Liang
Proc. of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (ACL-IJCNLP), 2021
Oral Presentation
Rethinking the Pruning Criteria for Convolutional Neural Network
Zhongzhan Huang, Wenqi Shao, Xinjiang Wang, Liang Lin, Ping Luo
Proc. of Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2021
Towards Interpretable Deep Networks for Monocular Depth Estimation
Zunzhi You, Yi-Hsuan Tsai, Wei-Chen Chiu, Guanbin Li*
IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021
Changxin Huang, Ronghui Zhang, Meizi Ouyang, Pengxu Wei, Junfan Lin, Jiang Su, Liang Lin
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (T-NNLS), 2021
Trash to Treasure: Harvesting OOD Data with Cross-Modal Matching for Open-Set Semi-Supervised Learning
Junkai Huang, Chaowei Fang, Weikai Chen, Zhenhua Chai, Xiaolin Wei, Pengxu Wei, Liang Lin, Guanbin Li
IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021
Self-Supervised Correction Learning for Semi-Supervised Biomedical Image Segmentation
Ruifei Zhang, Sishuo Liu, Yizhou Yu, Guanbin Li
Medical Image Computing and Computer Assisted Interventions (MICCAI), 2021
Cross-Domain Facial Expression Recognition: A Unified Evaluation Benchmark and Adversarial Graph Learnin
Tianshui Chen*, Tao Pu*, Hefeng Wu, Yuan Xie, Lingbo Liu, Liang Lin
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2021
Deductive Learning for Weakly-Supervised 3D Human Pose Estimation via Uncalibrated Cameras
Xipeng Chen, Pengxu Wei*, Liang Lin
AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2021
Yang Liu, Keze Wang, Guanbin Li, and Liang Lin
IEEE Transactions on Image Processing (T-IP), 2021
Jinghui Qin, Xiaodan Liang, Yining Hong, Jianheng Tang, and Liang Lin*
The Joint Conference of Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and International Joint Conference on Natural Language Processing (ACL-IJCNLP), 2021
Jiaqi Chen, Jianheng Tang, Jinghui Qin, Xiaodan Liang, Lingbo Liu, Eric Xing, and Liang Lin
The Joint Conference of Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and International Joint Conference on Natural Language Processing (ACL-IJCNLP), 2021
Junfan Lin, Zhongzhan Huang, Keze Wang, Xiaodan Liang, Weiwei Chen, and Liang Lin
Proc. of IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2021
Robust Real-World Image Super-Resolution against Adversarial Attacks
Jiutao Yue, Haofeng Li, Pengxu Wei, Guanbin Li, and Liang Lin
Proc. ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2021
Jiefeng Peng, Jiqi Zhang, Changlin Li, Guangrun Wang, Xiaodan Liang, and Liang Lin
Proc. of IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021
Qingxing Cao, Wentao Wan, Keze Wang, Xiaodan Liang, and Liang Lin*
Proc. of IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021
Guangrun Wang, Keze Wang, Guangcong Wang, Philip H.S. Torr, and Liang Lin*
Proc. of IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021
Weakly-Supervised Spatio-Temporal Anomaly Detection in Surveillance Video
Jie Wu, Wei Zhang, Guanbin Li, Wenhao Wu, Xiao Tan, Yingying Li, Errui Ding, Liang Lin
Proc. of International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2021
Yongsen Zheng, Pengxu Wei, Ziliang Chen, Yang Cao, Liang Lin
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (T-KDE), 2021
Learning Spatially Variant Linear Representation Models for Joint Filtering
Jiangxin Dong, Jinshan Pan, Jimmy Ren, Liang Lin, Jinhui Tang, Ming-Hsuan Yang
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI) , 2021
Bingqian Lin, Yi Zhu, Yanxin Long, Xiaodan Liang, Qixiang Ye, and Liang Lin
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI),2021
Liang Lin, Pengxiang Yan, Xiaoqian Xu, Sibei Yang, Kun Zeng, Guanbin Li
IEEE Transactions on Multimedia (T-MM), 2021
Hierarchical Reasoning Network for Human-Object Interaction Detection
Yiming Gao, Zhanghui Kuang, Guanbin Li, Wayne Zhang, Liang Lin
IEEE Transactions on Image Processing (T-IP), 2021
Joint Learning of Neural Transfer and Architecture Adaptation for Image Recognition
Guangrun Wang, Liang Lin*, Rongcong Chen, Guangcong Wang, Jiqi Zhang
IEEE Transactions on Neural Network and Learning Systems (T-NNLS), 2021
Ziliang Chen, Pengxu Wei, Jingyu Zhuang, Guanbin Li, Liang Lin
International Journal of Computer Vision (IJCV), 2021
Qingxing Cao, Bailin Li, Xiaodan Liang, Keze Wang, Liang Lin
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (T-NNLS), 2021
Cross-Modal Progressive Comprehension for Referring Segmentation
Si Liu, Tianrui Hui, Shaofei Huang, Yunchao Wei, Bo Li, Guanbin Li*
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2021
Contralaterally Enhanced Networks for Thoracic Disease Detection
Gangming Zhao, Chaowei Fang, Guanbin Li, Zhen Zhou, Jinpeng Lia, Licheng Jiao, Yizhou Yu
IEEE Transactions on Medical Imaging (T-MI), 2021
Human-Centric Spatio-Temporal Video Grounding with Visual Transformers
Zongheng Tang, Yue Liao, Si Liu, Guanbin Li, Xiaojie Jin, Hongxu Jiang, Qian Yu, Dong Xu
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (T-CSVT), 2021
Instance-Level Salient Object Segmentation
Guanbin Li*, Pengxiang Yan, Yuan Xie, Guisheng Wang, Liang Lin, Yizhou Yu
Computer Vision and Image Understanding (CVIU), 2021
Sibei Yang, Guanbin Li*, Yizhou Yu
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2021
LapsCore: Language-guided Person Search via Color Reasoning
Yushuang Wu, Zizheng Yan, Xiaoguang Han, Guanbin Li, Changqing Zou, Shuguang Cui
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021
Colorectal Polyp Classification from White-light Colonoscopy Images via Domain Alignment
Qin Wang, Hui Che, Weizhen Ding, Li Xiang, Guanbin Li, Zhen Li, Shuguang Cui
Medical Image Computing and Computer Assisted Interventions (MICCAI), 2021
Multi-Layer Networks for Ensemble Precipitation Forecasts Postprocessing
Fengyang Xu, Guanbin Li, Yunfei Du, Zhiguang Chen, Yutong Lu
Proc. of AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2021
Discovering Implicit Classes Achieves Open Set Domain Adaptation
Jingyu Zhuang, Ziliang Chen, Pengxu Wei, Guanbin Li, Liang Lin
Proc. of IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 2022
Mind the Context: The Impact of Contextualization in Neural Module Networks for Grounding Visual Referring Expressions
Arjun Akula, Spandana Gella, Keze Wang, Song-Chun Zhu, Siva Reddy
Proc. of Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 2021
2020
Weakly Supervised Person Re-ID: Differentiable Graphical Learning and A New Benchmark
Guangrun Wang, Guangcong Wang, Xujie Zhang, Jianhuang Lai, and Liang Lin*
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (T-NNLS), 2020
Learning Semi-supervised Multi-Label Fully Convolutional Network for Hierarchical Object Parsing
Xiaobai Liu, Qian Xu, Eric Medwedeff, Grayson Adkins, Liang Lin, and Shuicheng Yan
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (T-NNLS), 31(7): 2500-2509, 2020
Unifying Temporal Context and Multi-feature with Update-Pacing Framework for Visual Tracking
Yuefang Gao, Zexi Hu, Henry W. F. Yeung, Yuk Ying Chung, Xuhong Tian, and Liang Lin
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (T-CSVT), 30(4): 1078-1091, 2020
3D Human Pose Machines with Self-supervised Learning
Keze Wang, Liang Lin*, Chenhan Jiang, Chen Qian, and Pengxu Wei 
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 42(5): 1069-1082, 2020
Crowd Counting via Scale-Communicative Aggregation Networks
Lixian Yuan, Zhilin Qiu, Lingbo Liu, Hefeng Wu, Tianshui Chen, Pei Chen, and Liang Lin
Neurocomputing, 2020
Tianshui Chen, Liang Lin, Riquan Chen, Xiaolu Hui, Hefeng Wu
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2020
Adversarial Graph Representation Adaptation for Cross-Domain Facial Expression Recognition
Yuan Xie, Tianshui Chen*, Tao Pu, Hefeng Wu, Liang Lin
Proc. of ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2020
Oral Presentation
Efficient Crowd Counting via Structured Knowledge Transfer
Lingbo Liu, Jiaqi Chen, Hefeng Wu, Tianshui Chen, Guanbin Li, Liang Lin
Proc. of ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2020
Hongjun Wang, Guanbin Li, Xiaobai Liu, Liang Lin
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2020
Knowledge Graph Transfer Network for Few-Shot Recognition
Riquan Chen, Tianshui Chen, Xiaolu Hui, Hefeng Wu, Guanbin Li, and Liang Lin*
Proc. of AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2020
Oral Presentation
GRADE: Automatic Graph-Enhanced Coherence Metric for Evaluating Open-Domain Dialogue Systems
Lishan Huang, Zheng Ye, Jinghui Qin, Liang Lin and Xiaodan Liang
Proc. of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 2020
Jihan Yang, Ruijia Xu, Ruiyu Li, Xiaojuan Qi, Xiaoyong Shen, Guanbin Li, and Liang Lin* 
Proc. of AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2020
Tree-Structured Policy based Progressive Reinforcement Learning for Temporally Language Grounding in Video
Jie Wu, Guanbin Li, Si Liu, and Liang Lin* 
Proc. of AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2020
Block-wisely Supervised Neural Architecture Search with Knowledge Distillation
Changlin Li, Jiefeng Peng, Liuchun Yuan, Guangrun Wang, Xiaodan Liang, Liang Lin, and Xiaochun Chang* 
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020
Transferable, Controllable, and Inconspicuous Adversarial Attacks on Person Re-identification with Deep Mis-Ranking
Hongjun Wang, Guangrun Wang, Ya Li, Dongyu Zhang, and Liang Lin* 
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020
Yangxin Wu, Gengwei Zhang, Yiming Gao, Xiajun Deng, Ke Gong, Xiaodan Liang, and Liang Lin*
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020
Guangrun Wang, Guangcong Wang, Keze Wang, Xiaodan Liang, and Liang Lin*
Proc. of ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2020
Bailin Li, Bowen Wu, Jiang Su, Guangrun Wang, and Liang Lin*
Proc. of European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020
Oral Presentation
Component Divide-and-Conquer for Real-World Image Super-Resolution
Pengxu Wei, Ziwei Xie, Hannan Lu, Zongyuan Zhan, Qixiang Ye, Wangmeng Zuo, and Liang Lin*
Proc. of European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020
Oral Presentation
Dynamic Knowledge Routing Network For Target-Guided Open-Domain Conversation
Jinghui Qin, Zheng Ye, Jianheng Tang, Xiaodan Liang*
Proc. of AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2020
Reinforcement Learning for Weakly Supervised Temporal Grounding of Natural Language in Untrimmed Videos
Jie Wu, Guanbin Li, Xiaoguang Han, and Liang Lin
Proc. of ACM Conference Multimedia (ACM MM), 2020
Fine-Grained Image Captioning with Global-Local Discriminative Objective
Jie Wu, Tianshui Chen, Hefeng Wu, Zhi Yang, Guangchun Luo, and Liang Lin
IEEE Transactions on Multimedia.(T-MM), 2020
Modularized Framework with Category-Sensitive Abnormal Filter for City Anomaly Detection
Jie Wu, Yingying Li, Wei Zhang, Yi Wu, Xiao Tan, Hongwu Zhang, Shilei Wen, Errui Ding and Guanbin Li
Proc. of ACM Conference Multimedia (ACM MM), 2020
Online Alternate Generator Against Adversarial Attacks
Haofeng Li, Yirui Zeng, Guanbin Li, Liang Lin, and Yizhou Yu
IEEE Transactions on Image Processing (T-IP), 2020
Multi-Granularity Tracking with Modularlized Components for Unsupervised Vehicles Anomaly Detection
Yingying Li, Jie Wu, Xue Bai, Xipeng Yang, Xiao Tan, Guanbin Li, Shilei Wen, Hongwu Zhang, and Errui Ding
Proc. CVPR Workshops, Seattle, WA, USA, 2020. (CVPRW), 2020
Oral Presentation
Configurable Graph Reasoning for Visual Relationship Detection
Yi Zhu, Xiwen Liang, Bingqian Lin, Jianbin Jiao, Qixiang Ye, Liang Lin, and Xiaodan Liang
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (T-NNLS), 2020
Active Object Search
Jie Wu, Tianshui Chen, Lishan Huang, Guanbin Li, Ling Tian, and Liang Lin
Proc. of ACM Conference Multimedia (ACM MM), 2020
Oral Presentation
Adaptive Context Selection for Polyp Segmentation
Ruifei Zhang, Guanbin Li, Zhen Li, Shuguang Cui, Dahong Qian, and Yizhou Yu
Proc. of Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention(MICCAI), 2020
Depthwise Non-local Module for Fast Salient Object Detection Using a Single Thread
Haofeng Li, Guanbin Li, Binbin Yang, Guanqi Chen, Liang Lin, and Yizhou Yu
IEEE Transactions on Cybernetics, 2020
Lingbo Liu, Jiajie Zhen, Guanbin Li, Geng Zhan, Zhaocheng He, Bowen Du, and Liang Lin
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (T-ITS), 2020
Auto-Panoptic: Cooperative Multi-Component Architecture Search for Panoptic Segmentation
Yangxin Wu, Gengwei Zhang, Hang Xu, Xiaodan Liang, and Liang Lin*
Proc. of Advances in Neural Information Processing Systems (NeurlPS), 2020
Jinghui Qin, Lihui Lin, Xiaodan Liang, Rumin Zhang, and Liang Lin
Prof. of Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMMNLP), 2020
Liang Lin, Yiming Gao, Ke Gong, Meng Wang, and Xiaodan Liang
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2020
Unifying Relational Sentence Generation and Retrieval for Medical Image Report Composition
Fuyu Wang, Xiaodan Liang, Lin Xu, Liang Lin*
IEEE Transactions on Cybernetics (T-Cybernetics), 2020
Unsupervised Multi-view Clustering by Squeezing Hybrid Knowledge from Cross View and Each View
Junpeng Tan, Yukai Shi, Zhijing Yang, Caizhen Wen, Liang Lin
IEEE Transactions on Multimedia (T-MM), 2020
Depthwise Nonlocal Module for Fast Salient Object Detection Using a Single Thread
Haofeng Li, Guanbin Li*, Binbin Yang, Guanqi Chen, Liang Lin, Yizhou Yu
IEEE Transactions on Cybernetics (T-Cybernetics), 2020
Self-Enhanced Convolutional Network for Facial Video Hallucination
Chaowei Fang, Guanbin Li, Xiaoguang Han, Yizhou Yu
IEEE Transactions on Image Processing (T-IP), 2020
Deep Transformers For Fast Small Intestine Grounding In Capsule Endoscope Video
Xinkai Zhao, Chaowei Fang, Feng Gao, FAN De-Jun, Xutao Lin, Guanbin Li
International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI), 2021
Collaborative Spatial-Temporal Modeling for Language-Queried Video Actor Segmentation
Tianrui Hui, Shaofei Huang, Si Liu, Zihan Ding, Guanbin Li, Wenguan Wang, Jizhong Han, Fei Wang
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021
Propagating Over Phrase Relations for One-Stage Visual Grounding
Sibei Yang, Guanbin Li, Yizhou Yu
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020
Peeking into Occluded Joints: A Novel Framework for Crowd Pose Estimation
Lingteng Qiu, Xuanye Zhang, Yanran Li, Guanbin Li, Xiaojun Wu, Zixiang Xiong, Xiaoguang Han, Shuguang Cui
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020
Graph-Structured Referring Expression Reasoning in The Wild
Sibei Yang, Guanbin Li*, Yizhou Yu
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020
Oral Presentation
A Real-Time Cross-modality Correlation Filtering Method for Referring Expression Comprehension
Yue Liao, Si Liu, Guanbin Li, Fei Wang, Yanjie Chen, Chen Qian, Bo Li
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020
2019
Non-Local Context Encoder: Robust Biomedical Image Segmentation against Adversarial Attacks
Xiang He, Sibei Yang, Guanbin Li*, Haofeng Li, Huiyou Chang, Yizhou Yu
Association for the Advancement of Artificial Intelligence(AAAI), 2019
Oral Presentation
Keze Wang, Liang Lin*, Xiaopeng Yan, Ziliang Chen, Dongyu Zhang, and Lei Zhang
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (T-NNLS), 2019
Context-Aware Semantic Inpainting
Haofeng Li, Guanbin Li, Liang Lin, Hongchuan Yu, and Yizhou Yu
IEEE Transactions on Cybernetics (T-Cybernetics), DOI: 10.1109/TCYB.2018.2865036, 2019
Cross-Modal Attentional Context Learning for RGB-D Object Detection
Guanbin Li, Yukang Gan, Hejun Wu, Nong Xiao, and Liang Lin*
IEEE Transactions on Image Processing (T-IP), 28(4): 1591-1601, 2019
Visual Tracking via Dynamic Graph Learning
Chenglong Li, Liang Lin*, Wangmeng Zuo, Jin Tang, and Ming-Hsuan Yang
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), DOI: 10.1109/TPAMI.2018.2864965, 2019
Interpretable Visual Question Answering by Reasoning on Dependency Trees
Qingxing Cao, Xiaodan Liang, Bailin Li, and Liang Lin*
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2019
Contextualized Spatial–Temporal Network for Taxi Origin-Destination Demand Prediction
Lingbo Liu, Zhilin Qiu, Guanbin Li, Qing Wang, Wanli Ouyang, and Liang Lin
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (T-ITS), 20(10): 3875-3887, 2019
SCAN: Self-and-Collaborative Attention Network for Video Person Re-identification
Ruimao Zhang, Jingyu Li, Hongbin Sun, Yuying Ge, Ping Luo, Xiaogang Wang, and Liang Lin*
IEEE Transactions on Image Processing (T-IP), 28(10): 4870-4882, 2019
Facial Landmark Machines: A Backbone-Branches Architecture with Progressive Representation Learning
Lingbo Liu, Guanbin Li, Yuan Xie, Yizhou Yu, Qing Wang, and Liang Lin
IEEE Transactions on Multimedia (T-MM), 21(9): 2248-2262, 2019
Progressively Diffused Networks for Semantic Visual Parsing
Ruimao Zhang, Wei Yang, Zhanglin Peng, Pengxu Wei, Xiaogang Wang, and Liang Lin
Pattern Recognition, 90(6): 78-86, 2019
CamDrop: A New Explanation of Dropout and A Guided Regularization Method for Deep Neural Networks
Hongjun Wang, Guangrun Wang, Guanbin Li, and Liang Lin
ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2019
Semi-supervised Skin Detection by Network with Mutual Guidance
Yi He, Jiayuan Shi, Chuan Wang, Haibin Huang, Jiaming Liu, Guanbin Li, Risheng Liu, Jue Wang
International Conference on Computer Vision(ICCV), 2019
ROSA: Robust Salient Object Detection against Adversarial Attacks
Haofeng Li, Guanbin Li*, Yizhou Yu
IEEE Transactions on Cybernetics(T-Cybernetics), 2019
Neural Task Planning with And-Or Graph Representations
Tianshui Chen, Riquan Chen, Lin Nie, Xiaonan Luo, Xiaobai Liu, and Liang Lin
IEEE Transactions on Mutimedia (T-MM), 21(4), 1022-1034, 2019
Sirui Xie, Hehui Zheng, Chunxiao Liu, and Liang Lin
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2019
ClusterNet: Deep Hierarchical Cluster Network with Rigorously Rotation-Invariant Representation for Point Cloud Analysis
Chao Chen, Guanbin Li, Ruijia Xu, Tianshui Chen, Meng Wang, and Liang Lin
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019
Spatially Variant Linear Representation Models for Joint Filtering
Jinshan Pan, Jiangxin Dong, Jimmy Ren, Liang Lin, Jinhui Tang, and Ming-Hsuan
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019
Graphonomy: Universal Human Parsing via Graph Transfer Learning
Ke Gong, Yiming Gao, Xiaodan Liang, Xiaohui Shen, Meng Wang, and Liang Lin
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019
Knowledge-Embedded Routing Network for Scene Graph Generation
Tianshui Chen, Weihao Yu, Riquan Chen, and Liang Lin*
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019
Reasoning-RCNN: Unifying Adaptive Global Reasoning into Large-scale Object Detection
Hang Xu, Chenhan Jiang, Xiaodan Liang, Liang Lin, and Zhenguo Li
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019
Layout-Graph Reasoning for Fashion Landmark Detection
Weijiang Yu, Xiaodan Liang, Ke Gong, Chenhan Jiang, Nong Xiao, and Liang Lin
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019
Blending-target Domain Adaptation by Adversarial Meta-Adaptation Networks
Ziliang Chen, Jingyu Zhuang, Xiaodan Liang, and Liang Lin*
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019
Weakly-Supervised Discovery of Geometry-Aware Representation for 3D Human Pose Estimation
Xipeng Chen, Kwan-Yee Lin, Wentao Liu, Chen Qian, and Liang Lin*
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019
Adaptively Connected Neural Networks
Guangrun Wang, Keze Wang, and Liang Lin*
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019
Learning Semantic-Specific Graph Representation for Multi-Label Image Recognition
Tianshui Chen, Muxin Xu, Xiaolu Hui, Hefeng Wu, and Liang Lin
Proc. of IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019
Meta R-CNN : Towards General Solver for Instance-level Low-shot Learning
Xiaopeng Yan, Ziliang Chen, Anni Xu, Xiaoxi Wang, Xiaodan Liang, and Liang Lin*
Proc. of IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019
Knowledge-Driven Encode, Retrieve, Paraphrase for Medical Image Report Generation
Christy Y. Li, Xiaodan Liang**, Zhiting Hu, Eric Xing
Proc. of AAAI Conference on Artificial Intelligence( AAAI), 2019
Lin Xu, Qixian Zhou, Ke Gong, Xiaodan Liang**, Jianheng Tang, Liang Lin
Proc. of AAAI Conference on Artificial Intelligence( AAAI), 2019
Face Hallucination by Attentive Sequence Optimization with Reinforcement Learning
Yukai Shi, Guanbin Li*, Qingxing Cao, Keze Wang, Liang Lin
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence(T-PAMI), 2019
Physical-Virtual Collaboration Modeling for Intra-and Inter-Station Metro Ridership Prediction
Lingbo Liu, Jingwen Chen, Hefeng Wu, Jiajie Zhen, Guanbin Li and Liang Lin
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (TITS), 2020
Lingbo Liu, Zhilin Qiu, Guanbin Li, Shufan Liu, Wanli Ouyang, Liang Lin
International Conference on Computer Vision(ICCV), 2019
Ruijia Xu, Guanbin Li*, Jihan Yang, Liang Lin
International Conference on Computer Vision(ICCV), 2019
Oral Presentation
Semi-Supervised Video Salient Object Detection Using Pseudo-Labels
Pengxiang Yan, Guanbin Li*, Yuan Xie, Zhen Li, Chuan Wang, Tianshui Chen, Liang Lin
International Conference on Computer Vision(ICCV), 2019
Fashion Retrieval via Graph Reasoning Networks on a Similarity Pyramid
Zhanghui Kuang, Yiming Gao, Guanbin Li, Ping Luo, Yimin Chen, Liang Lin, Wayne Zhang
International Conference on Computer Vision(ICCV), 2019
Oral Presentation
Motion Guided Attention for Video Salient Object Detection
Haofeng Li, Guanqi Chen, Guanbin Li*, Yizhou Yu
International Conference on Computer Vision(ICCV), 2019
Concrete Image Captioning by Integrating Content Sensitive and Global Discriminative Objective
Jie Wu, Tianshui Chen, Hefeng Wu, Qing Wang, Zhi Yang, Liang Lin
Proc. of IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 2019
Lightweight adversarial network for salient object detection
Lili Huang, Guanbin Li*, Ya Li, Liang Lin
Neurocomputing, 2020
Multi-Task Learning For Thyroid Nodule Segmentation With Thyroid Region Prior
Haifan Gong, Guanqi Chen, Ranran Wang, Xiang Xie, Mingzhi Mao, Yizhou Yu, Fei Chen, Guanbin Li
International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI), 2021
Cross-Domain Adaptive Clustering for Semi-Supervised Domain Adaptation
Jichang Li, Guanbin Li*, Yemin Shi, Yizhou Yu
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021
Bottom-Up Shift and Reasoning for Referring Image Segmentation
Sibei Yang, Meng Xia, Guanbin Li, Hong-Yu Zhou, Yizhou Yu
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021
Collaborative Training between Region Proposal Localization and Classification for Domain Adaptive Object Detection
Ganlong Zhao, Guanbin Li*, Ruijia Xu, Liang Lin
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020
Referring Image Segmentation via Cross-Modal Progressive Comprehension
Shaofei Huang, Tianrui Hui, Si Liu, Guanbin Li, Yunchao Wei, Jizhong Han, Luoqi Liu, Bo Li
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020
MetaSelection: Metaheuristic Sub-Structure Selection for Neural Network Pruning Using Evolutionary Algorithm
Zixun Zhang, Zhen Li, Lin Lin, Na Lei, Guanbin Li, Shuguang Cui
European Conference on Artificial Intelligence (ECAI), 2020
Look into Person: Joint Body Parsing & Pose Estimation Network and A New Benchmark
Xiaodan Liang, Ke Gong, Xiaohui Shen, and Liang Lin*
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 41(4): 871-885, 2019
Ruimao Zhang, Liang Lin*, Guangrun Wang, Meng Wang, and Wangmeng Zuo
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 41(3): 596-610, 2019
Xu Cai, Yang Wu, Guanbin Li, Ziliang Chen, and Liang Lin*
Proc. of AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2019
Oral Presentation
Lightweight Contrast Modeling for Attention-Aware Visual Localization
Lili Huang, Ya Li, Guanbin Li, and Liang Lin
Proc. of IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2019
NADPEx: An On-policy Temporally Consistent Exploration Method for Deep Reinforcement Learning
Sirui Xie, Junning Huang, Lanxin Lei, Chunxiao Liu, Zheng Ma, Wei Zhang, and Liang Lin
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2019
Dynamic Graph Attention for Referring Expression Comprehension
Sibei Yang, Guanbin Li*, Yizhou Yu 
International Conference on Computer Vision(ICCV), 2019
Oral Presentation
Simultaneous Lung Field Detection and Segmentation for Pediatric Chest Radiographs
Wei Zhang, Guanbin Li, Fuyu Wang, Longjiang E, Yizhou Yu, Liang Lin, Huiying Liang
International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI), 2019
Globally Guided Progressive Fusion Network for 3D Pancreas Segmentation
Chaowei Fang, Guanbin Li, Chengwei Pan, Yiming Li, Yizhou Yu
International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI), 2019
Ziliang Chen, Zhanfu Yang, Xiaoxi Wang, Xiaodan Liang, Xiaopeng Yan, Guanbin Li, Liang Lin
International Conference on Machine Learning (ICML), 2019
Cross-Modal Relationship Inference for Grounding Referring Expressions
Sibei Yang, Guanbin Li*, Yizhou Yu
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR), 2019
Semantic Relationships Guided Representation Learning for Facial Action Unit Recognition
Guanbin Li, Xin Zhu, Yirui Zeng, Qing Wang, Liang Lin
Association for the Advancement of Artificial Intelligence(AAAI), 2019
Oral Presentation
2018
Symbolic Graph Reasoning Meets Convolutions
Xiaodan Liang, Zhiting Hu, Hao Zhang, Liang Lin, Eric P. Xing
Proc. of Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS), 2018
Learning to Segment Object Candidates via Recursive Neural Networks
Tianshui Cheng, Liang Lin, Xian Wu, Nong Xiao, and Xiaonan Luo
IEEE Transactions on Image Processing (T-IP), 27(12): 5827-5839, 2018
High-Precision Camera Localization in Scenes with Repetitive Patterns
Xiaobai Liu, Qian Xu, Yadong Mu, Liang Lin, Jiadi Yang, and Shuicheng Yan
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST), 9(6): Article 66, 2018
Learning Support Correlation Filters for Visual Tracking
Wangmeng Zuo, Xiaohe Wu, Liang Lin, Lei Zhang, and Ming-Hsuan Yang 
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2018
Proposal-free Network for Instance-level Semantic Object Segmentation
Xiaodan Liang, Liang Lin*, Yunchao Wei, Xiaohui Shen, Jianchao Yang, and Shuicheng Yan
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 40(12): 2978-2991, 2018
F-SVM: Combination of Feature Transformation and SVM Learning via Convex Relaxation
Xiaohe Wu, Wangmeng Zuo, Liang Lin, Wei Jia, and David Zhang
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (T-NNLS), 29(11): 5185-5199, 2018
Ziliang Chen, Keze Wang, Xiao Wang, Pai Peng, Ebroul Izquierdo, and Liang Lin*
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (T-CSVT), 28(10): 2667-2678, 2018
Liang Lin, Keze Wang, Deyu Meng, Wangmeng Zuo, and Lei Zhang
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 40 (1): 7-19, 2018
Keze Wang, Liang Lin*, Chuangjie Ren, Wei Zhang, and Wenxiu Sun
Proc. of International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2018
Crowd Counting using Deep Recurrent Spatial-Aware Network
Lingbo Liu, Hongjun Wang, Guanbin Li, Wanli Ouyang, and Liang Lin
Proc. of International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2018
DRPose3D: Depth Ranking in 3D Human Pose Estimation
Min Wang, Xipeng Chen, Wentao Liu, Chen Qian, Liang Lin, and Lizhuang Ma
Proc. of International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2018
Deep Reasoning with Knowledge Graph for Social Relationship Understanding
Zhouxia Wang, Tianshui Chen, Jimmy Ren, Weihao Yu, Hui Cheng, and Liang Lin
Proc. of International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2018
Knowledge-Embedded Representation Learning for Fine-Grained Image Recognition
Tianshui Chen, Liang Lin*, Riquan Chen, Yang Wu, and Xiaonan Luo
Proc. of International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2018
Keze Wang, Xiaopeng Yan, Dongyu Zhang, Lei Zhang, and Liang Lin
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018
LSTM Pose Machines
Yue Luo, Jimmy Ren, Zhouxia Wang, Wenxiu Sun, Jinshan Pan, Jianbo Liu, Jiahao Pang, and Liang Lin
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018
Flow Guided Recurrent Neural Encoder for Video Salient Object Detections
Guanbin Li, Yuan Xie, Tianhao Wei, Keze Wang, and Liang Lin
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018
Interpretable Video Captioning via Trajectory Structured Localization
Xian Wu, Guanbin Li, Qingxing Cao, Qingge Ji, and Liang Lin
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018
Visual Question Reasoning on General Dependency Tree
Qingxing Cao, Xiaodan Liang, Bailin Li, Guanbin Li, and Liang Lin*
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018
Spotlight
Ruijia Xu, Ziliang Chen, Wangmeng Zuo, Junjie Yan, and Liang Lin*
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018
Crafting a Toolchain for Image Restoration by Deep Reinforcement Learning
Ke Yu, Chao Dong, Liang Lin, and Chen Change Loy
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018
Fashion Retrieval via Graph Reasoning Networks on a Similarity Pyramid
Yiming Gao, Zhanghui Kuang, Guanbin Li*, Ping Luo, Yimin Chen, Liang Lin, Wayne Zhang
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2020
Automatic Color Sketch Generation using Deep Style Transfer
Wei Zhang, Guanbin Li*, Haoyu Ma, Yizhou Yu
IEEE Computer Graphics and Applications (CG&A), 2019
Scene-Intuitive Agent for Remote Embodied Visual Grounding
Xiangru Lin, Guanbin Li*, Yizhou Yu
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021
Linguistic Structure Guided Context Modeling for Referring Image Segmentation
Tianrui Hui, Si Liu, Shaofei Huang, Guanbin Li, Sansi Yu, Fa Xi Zhang, Jizhong Han
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020
Zoom and Learn: Generalizing Deep Stereo Matching to Novel Domains
Jiahao Pang, Wenxiu Sun, Chengxi Yang, Jimmy Ren, Ruichao Xiao, Jin Zeng, and Liang Lin
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018
Single View Stereo Matching
Yue Luo, Jimmy Ren, Mude Lin, Jiahao Pang, Wenxiu Sun, Hongsheng Li, and Liang Lin
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018
Fusing Object Context to Detect Functional Area for Cognitive Robots
Hui Cheng, Junhao Cai, Quande Liu, Zhanpeng Zhang, Kai Yang, Chen Change Loy, and Liang Lin
Proc. of IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2018
Avoidance of High-speed Obstacles Based on Velocity Obstacles
Zhongchang Liu, Zeyu Jiang, Tianye Xu, Hui Cheng, Zhipeng Xie, and Liang Lin
Proc. of IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2018
Tianshui Chen, Liang Lin*, Wangmeng Zuo, Xiaonan Luo, and Lei Zhang
Proc. of AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2018
Oral Presentation
Weakly Supervised Salient Object Detection Using Image Labels
Tianshui Chen, Zhouxia Wang, Guanbin Li, and Liang Lin
Proc. of AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2018
Oral Presentation
Learning deep representations for semantic image parsing: a comprehensive overview
Lili Huang, Jiefeng Peng, Ruimao Zhang, Guanbin Li, Liang Lin
Frontiers of Computer Science, 2018
Attentive Crowd Flow Machines
Lingbo Liu, Ruimao Zhang, Jiefeng Peng, Guanbin Li*, Bowen Du, Liang Lin
Proc. ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2018
Facial Landmark Localization in the Wild by Backbone-Branches Representation Learning
Lingbo Liu, Guanbin Li, Yuan Xie, Yizhou Yu, Liang Lin
Fourth IEEE International Conference on Multimedia Big Data (BigMM), 2018
Tianshui Chen, Wenxi Wu, Yuefang Gao, Le Dong, Xiaonan Luo, Liang Lin
Proc. of ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2018
Oral Presentation
Recurrent Attentional Reinforcement Learning for Multi-label Image Recognition
Tianshui Chen, Zhouxia Wang, Guanbin Li, and Liang Lin
Proc. of AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2018
Kalman Normalization: Normalizing Internal Representations Across Network Layers
Guangrun Wang, Jiefeng Peng, Ping Luo, Xinjiang Wang, and Liang Lin*
Proc. of Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS), 2018
BeautyGAN: Instance-level Facial Makeup Transfer with Deep Generative Adversarial Network
Tingting Li, Ruihe Qian, Chao Dong, Si Liu, Qiong Yan, Wenwu Zhu, and Liang Lin
Proc. ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2018
Learning Warped Guidance for Blind Face Restoration
Xiaoming Li, Ming Liu, Yuting Ye, Wangmeng Zuo, Liang Lin, and Ruigang Yang
Proc. of European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018
Monocular Depth Estimation with Affinity, Vertical Pooling, and Label Enhancement
Yukang Gan, Xiangyu Xu, Wenxiu Sun, and Liang Lin
Proc. of European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018
Embedding Temporally Consistent Depth Recovery for Real-time Dense Mapping in Visual-inertial Odometry
Hui Cheng, Zhuoqi Zheng, Jinhao He, Chongyu Chen, Keze Wang, and Liang Lin
Proc. of IEEE\RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2018
Non-locally Enhanced Encoder-Decoder Network for Single Image De-raining
Guanbin Li, Xiang He, Wei Zhang, Huiyou Chang, Le Dong, Liang Lin
ACM International Conference on Multimedia(ACM MM), 2018
Reinforcement Cutting-Agent Learning for Video Object Segmentation
Junwei Han, Le Yang, Dingwen Zhang, Xiaojun Chang, Xiaodan Liang
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018
Spotlight
Dynamic-structured Semantic Propagation Network
Xiaodan Liang, Hongfei Zhou, Eric P. Xing
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018
StepDeep: A Novel Spatial-temporal Mobility Event Prediction Framework based on Deep Neural Network
Bilong Shen, Xiaodan Liang, Yufeng Ouyang, Miaofeng Liu, Weimin Zheng, Kathleen M. Carley.
Proc. of ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2018
Unsupervised Domain Adaptation for Automatic Estimation of Cardiothoracic Ratio
Nanqing Dong, Michael C. Kampffmeyer, Xiaodan Liang, Zeya Wang, Wei Dai, Eric P. Xing
Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention Society(MICCAI), 2018
Teaching Robots to Predict Human Motion
Liangyan Gui, Kevin Zhang, Yuxiong Wang, Xiaodan Liang, Jose M.F. Moura, Manuela Veloso
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2018
Oral Presentation
Adaptive Temporal Encoding Network for Video Instance-level Human Parsing
Qixian Zhou,Xiaodan Liang, Ke Gong, Liang Lin
ACM International Conference on Multimedia(ACM MM), 2018
A Modulation Module for Multi-task Learning with Applications in Image Retrieval
Xiangyun Zhao, Haoxiang Li, Xiaohui Shen, Xiaodan Liang, Ying Wu
Proc. of European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018
RCAA: Relational Context-Aware Agents for Person Search
Xiaojun Chang, Po-Yao Huang, Xiaodan Liang, Yi Yang, Alexander Hauptmann
Proc. of European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018
Toward Characteristic-Preserving Image-based Virtual Try-On Network
Bochao Wang, Huabin Zheng, Xiaodan Liang,Yimin Chen, Liang Lin
Proc. of European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018
Real-to-Virtual Domain Unification for End-to-End Autonomous Driving
Luona Yang, Xiaodan Liang, Eric P. Xing
Proc. of European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018
Adversarial Geometry-Aware Human Motion Prediction
Liangyan Gui, Xiaodan Liang, Yuxiong Wang, Jose M.F. Moura
Proc. of European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018
Oral Presentation
Instance-level Human Parsing via Part Grouping Network
Ke Gong, Xiaodan Liang, Yicheng Li, Yimin Chen, Liang Lin
Proc. of European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018
Oral Presentation
CIRL: Controllable Imitative Reinforcement Learning for Vision-based Self-driving
Xiaodan Liang, Tairui Wang, Luona Yang, Eric P. Xing
Proc. of European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018
Generative Semantic Manipulation with Mask-Contrasting GAN
Xiaodan Liang, Hao Zhang, Eric P. Xing
Proc. of European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018
Reinforced Auto-Zoom Net: Towards Accurate and Fast Breast Cancer Segmentation in Whole-slide Images
Nanqing Dong, Michael C. Kampffmeyer, Xiaodan Liang, Zeya Wang, Wei Dai, Eric P. Xing
DLMIA/MICCAI, 2018
Oral Presentation
Hybrid Knowledge Routed Modules for Large-scale Object Detection
ChenHan Jiang, Hang Xu, Xiaodan Liang, Liang Lin
Proc. of Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS), 2018
Deep Generative Models with Learnable Knowledge Constraints
Zhiting Hu, Zichao Yang, Ruslan Salakhutdinov, Xiaodan Liang, Lianhui Qin, Haoye Dong, Eric Xing
Proc. of Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS), 2018
Soft-Gated Warping-GAN for Pose-Guided Person Image Synthesis
Haoye Dong, Xiaodan Liang, Ke Gong, Hanjiang Lai, Jia Zhu, Jian Yin
Proc. of Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS), 2018
Hybrid Retrieval-Generation Reinforced Agent for Medical Image Report Generation
Christy Y. Li, Xiaodan Liang, Zhiting Hu, Eric Xing
Proc. of Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS), 2018
Recurrent Attention Reinforcement Learning for Multi-label Image Recognition
Tianshui Chen, Zhouxia Wang, Guanbin Li*, Liang Lin 
Association for the Advancement of Artificial Intelligence(AAAI), 2018
Contrast-Oriented Deep Neural Networks for Salient Object Detection
Guanbin Li and Yizhou Yu
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems(T-NNLS), 2018
Attentive LSTM Crowd Flow Machines
Lingbo Liu, Ruimao Zhang, Jiefeng Peng, Guanbin Li*, Bowen Du, Liang Lin 
ACM International Conference on Multimedia(ACM MM), 2018
2017
Nonparametric Variational Auto-encoders for Hierarchical Representation Learning
Prasoon Goyal, Zhiting Hu, Xiaodan Liang, Chenyu Wang, Eric P. Xing
Proc. of IEEE International Conference on Computer Vision(ICCV), 2017
Temporal Dynamic Graph LSTM for Action-driven Video Object Detection
Yuan Yuan, Xiaodan Liang, Xiaolong Wang, Dit-Yan Yeung, Abhinav gupta
Proc. of IEEE International Conference on Computer Vision(ICCV), 2017
Recurrent Topic-Transition GAN for Visual Paragraph Generation
Xiaodan Liang, Zhiting Hu, Hao Zhang, Chuang Gan, Eric P. Xing
Proc. of IEEE International Conference on Computer Vision(ICCV), 2017
Dual Motion GAN for Future-Flow Embedded Video Prediction
Xiaodan Liang, Lisa Lee, Wei Dai, Eric P. Xing
Proc. of IEEE International Conference on Computer Vision(ICCV), 2017
Structured Generative Adversarial Networks
Hao Zhang, Zhijie Deng, Xiaodan Liang, Jun Zhu, Eric P. Xing
Conference and Workshop on Neural Information Processing Systems(NIPS), 2017
Nvidia Pioneer Research Award
Attentive Contexts for Object Detection
Jianan Li, Yunchao Wei, Xiaodan Liang, Jian Dong, Tingfa Xu, Jiashi Feng, Shuicheng Yan
IEEE Transactions on Multimedia (T-MM), 2017
Multi-stage Object Detection with Group Recursive Learning
Jianan Li, Xiaodan Liang, Jianshu Li, Tingfa Xu, Jiashi Feng, Shuicheng Yan
IEEE Transactions on Multimedia (T-MM), 2017
Scale-aware Fast R-CNN for Pedestrian Detection
Jianan Li, Xiaodan Liang, ShengMei Shen, Tingfa Xu, Shuicheng Yan
IEEE Transactions on Image Processing(T-IP), 2017
Saliency Detection on Light Field: A Multi-Cue Approach
Jun Zhang, Meng Wang, Liang Lin, Xun Yang, Jun Gao, and Yong Rui
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (ACM-TOMM), 13(3): Article 32, 2017
Distance Metric Learning via Iterated Support Vector Machines
Wangmeng Zuo, Faqiang Wang, David Zhang, Liang Lin, Yuchi Huang, Deyu Meng, and Lei Zhang
IEEE Transactions on Image Processing (T-IP), 26(10): 4937-4950, 2017
Human Parsing with Contextualized Convolutional Neural Network
Xiaodan Liang, Chunyan Xu, Xiaohui Shen, Jianchao Yang, Jinhui Tang, Liang Lin*, Shuicheng Yan
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 39(1): 115-127, 2017
WELD: Weighted Low-rank Decomposition for Robust Grayscale-Thermal Foreground Detection
Chenglong Li, Xiao Wang, Lei Zhang, Jin Tang, Hejun Wu, Liang Lin*
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (T-CSVT), 27(4): 725-738, 2017
Content-Adaptive Sketch Portrait Generation by Decompositional Representation Learning
Dongyu Zhang, Liang Lin*, Tianshui Chen, Xian Wu, Wenwei Tan, and Ebroul Izquierdo
IEEE Transactions on Image Processing (T-IP), 26(1): 328-339, 2017
Knowledge-Guided Recurrent Neural Network Learning for Task-oriented Action Prediction
Liang Lin, Lili Huang, Tianshui Chen, Yukang Gan, and Hui Cheng
Proc. of IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 2017
The world’s first 10K Best Paper Diamond Award
Attention-Aware Face Hallucination via Deep Reinforcement Learning
Qingxing Cao, Liang Lin*, Yukai Shi, Xiaodan Liang, and Guanbin Li
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017
Recurrent 3D Pose Sequence Machines
Mude Lin, Liang Lin*, Xiaodan Liang, Keze Wang, and Hui Cheng
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017
Oral Presentation
Look into Person: Self-supervised Structure-sensitive Learning and A New Benchmark for Human Parsing
Ke Gong, Xiaodan Liang, Dongyu Zhang, Xiaohui Shen, and Liang Lin
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017
Xiaodan Liang, Liang Lin*, Xiaohui Shen, Jiashi Feng, Shuicheng Yan, and Eric Xing
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017
Spotlight
Instance-Level Salient Object Segmentation
Guanbin Li, Yuan Xie, Liang Lin, and Yizhou Yu
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017
Joint Detection and Identification Feature Learning for Person Search
Tong Xiao, Shuang Li, Bochao Wang, Liang Lin, and Xiaogang Wang
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017
Crowd Counting via Multi-View Scale Aggregation Networks
Zhilin Qiu, Lingbo Liu, Guanbin Li, Qing Wang, Nong Xiao, Liang Lin
Proc. of IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 2019
Zhilin Qiu, Lingbo Liu, Guanbin Li, Qing Wang, Nong Xiao, Liang Lin
Proc. of IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 2019
Learning Object Interactions and Descriptions for Semantic Image Segmentation
Guangrun Wang, Ping Luo, Liang Lin*, and Xiaogang Wang
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017
Learning Patch-based Dynamic Graph for Visual Tracking
Chenglong Li, Liang Lin*, Wangmeng Zuo, and Jin Tang
Proc. of AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2017
Oral Presentation
Automatic colorization with improved spatial coherence and boundary localization
Wei Zhang, Chaowei Fang, Guanbin Li*
Journal of Computer Science and Technology(JCST), 2017
Structure-Preserving Image Super-resolution via Contextualized Multi-task Learning
Yukai Shi, Keze Wang, Chongyu Chen*, Li Xu and Liang Lin
IEEE Transactions on Mulitmedia (TMM), 19(12): 2804-2815, 2017
Using 3D Face Priors for Depth Recovery
Chongyu Chen, Hai Xuan Pham, Vladimir Pavlovic, Jianfei Cai, Guangming Shi, Yuefang Gao, Hui Cheng
Journal of Visual Communication and Image Representation (JVCI), 2017
Reconstructing dynamic objects via LiDAR odometry oriented to depth fusion
H. Cheng, Y. Hu, H. Huang, C. Chen, and C. Chen*
The 10th International Conference on Intelligent  Robotics and Applications (ICIRA), 2017
To be presented
Image-to-Video Person Re-Identification with Temporally Memorized Similarity Learning
Dongyu Zhang, Wenxi Wu, Hui Cheng*, Ruimao Zhang, Zhenjiang Dong, Zhaoquan Cai
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2017
accepted to appear
Cluster synchronization for coupled systems with nonidentical linear dynamics
Z.C. Liu, W. S. Wong, and H. Cheng
International Journal of Robust and Nonlinear Control, accepted, doi: 10.1002/rnc.3811, 2017
Hui Cheng, Qiyuan Zhu, Zhongchang Liu, and Zeyu Jiang
Proc. of IEEE/RSJ Int. Conf. on Intelligent Robots and Systems (IROS), Sep. 24-28, 2017
accepted to appear
Hui Cheng, Lishan Lin, Zhuoqi Zheng, Yuwei Guan, and Zhongchang Liu
Proc. of IEEE/RSJ Int. Conf. on Intelligent Robots and Systems (IROS), Sep. 24-28, 2017
accepted to appear
Cost-Effective Active Learning for Deep Image Classification
Keze Wang, Dongyu Zhang, Ya Li, Ruimao Zhang, and Liang Lin
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (T-CSVT), 27(12): 2591-2600, 2017
Liang Lin, Guangrun Wang, Wangmeng Zuo, Xiangchu Feng, and Lei Zhang
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 39(6): 1089-1102, 2017
Face Recognition via Heuristic Deep Active Learning
Li, Ya, Keze Wang, Lin Nie, and Qing Wang*
Chinese Conference on Biometric Recognition, pp. 97-107. Springer, Cham, 2017
Face Recognition by Coarse-to-Fine Landmark Regression with Application to ATM Surveillance
Li, Ya, Lingbo Liu, Liang Lin, and Qing Wang*
CCF Chinese Conference on Computer Vision, pp. 62-73. Springer, Singapore, 2017
Face Attributes Recognition via Deep Multi-Task Cascade
Li, Ya, Qing Wang, Lin Nie, and Hui Cheng
Proceedings of the 2017 International Conference on Data Mining, Communications and Information Technology, p. 29. ACM, 2017
Deep Dual Learning for Semantic Image Segmentation
Ping Luo, Guangrun Wang, Liang Lin*, and Xiaogang Wang
Conference: 2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)
Place-centric Visual Urban Perception with Deep Multi-instance Regression
Xiaobai Liu, Qi Chen, Lei Zhu, Yuanlu Xu, and Liang Lin
Proc. of ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2017
Multi-label Image Recognition by Recurrently Discovering Attentional Regions
Zhouxia Wang, Tianshui Chen, Guanbin Li, Ruijia Xu and Liang Lin
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017
Perceptual Generative Adversarial Networks for Small Object Detection
Jianan Li, Xiaodan Liang, Yunchao Wei, Tingfa Xu, Jiashi Feng, Shuicheng Yan
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017
Object Region Mining with Adversarial Erasing: A Simple Classification to Semantic Segmentation Approach
Yunchao Wei, Jiashi Feng, Xiaodan Liang, Ming-Ming Cheng, Yao Zhao, Shuicheng Yan
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017
Oral Presentation
Deep Variation-structured Reinforcement Learning for Visual Relationship and Attribute Detection
 Xiaodan Liang, Lisa Lee, Eric P. Xing
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017
Spotlight
Deep learning based subdivision approach for large scale macromolecules structure recovery from electron cryo tomograms
Min Xu, Xiaoqi Chai, Hariank Muthakana, Xiaodan Liang, Ge Yang, Tzviya Zeev-Ben-Mordehai, Eric P. Xing
ISMB 2017, Bioinformatics doi:10.1093/bioinformatics/btx230 2017
Toward Controlled Generation of Text
Zhiting Hu, Zichao Yang, Xiaodan Liang, Ruslan Salakhutdinov, Eric P. Xing
International Conference on Machine Learning(ICML), 2017
Oral Presentation
Poseidon: An Efficient Communication Architecture for Distributed Deep Learning on GPU Clusters
Hao Zhang, Zeyu Zheng, Shizhen Xu, Wei Dai, Qirong Ho, Xiaodan Liang, Zhiting Hu, Jinliang Wei, Pengtao Xie, and Eric P. Xing
USENIX Annual Technical Conference(ATC), 2017
Oral Presentation
Deep Attribute-preserving Metric Learning for Natural Language Object Retrieval
Jianan LI, Yunchao Wei, Xiaodan Liang, Fang Zhao, Jianshu Li, Tingfa Xu, Jiashi Feng
Proc. of ACM Conference Multimedia(ACM MM), 2017
Dictionary Pair Classifier Driven Convolutional Neural Networks for Object Detection
Keze Wang, Liang Lin*, Wangmeng Zuo, Shuhang Gu, and Lei Zhang
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016
2016
Visual Saliency Detection Based on Multiscale Deep CNN Features
Guanbin Li and Yizhou Yu
IEEE Transactions on Image Processing(TIP), 2016
Human Pose Estimation from Depth Images via Inference Embedded Multi-task Learning
Keze Wang, Shengfu Zhai, Hui Cheng, Xiaodan Liang, and Liang Lin
Proc. of ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2016
Oral Presentation
Is Faster R-CNN Doing Well for Pedestrian Detection?
Liliang Zhang, Liang Lin, Xiaodan Liang, Kaiming He
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2016
LSTM-CF: Unifying Context Modeling and Fusion with LSTMs for RGB-D Scene Labeling
Zhen Li, Yukang Gan, Xiaodan Liang, Yizhou Yu, Hui Cheng, and Liang Lin
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2016
Peak-Piloted Deep Network for Facial Expression Recognition
Xiangyun Zhao, Xiaodan Liang, Luoqi Liu, Teng Li, Yugang Han, Nuno Vasconcelos, Shuicheng Yan
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2016
Semantic Object Parsing with Graph LSTM
Xiaodan Liang, Xiaohui Shen, Jiashi Feng, Liang Lin, Shuicheng Yan
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2016
Spotlight
Tree-structured Reinforcement Learning for Sequential Object Localization
Zequn Jie, Xiaodan Liang, Jiashi Feng, Xiaojie Jin, Wen Feng Lu, Shuicheng Yan
Neural Information Processing Systems (NIPS), 2016
Learning to Segment with Image-level Annotations
Yunchao Wei, Xiaodan Liang, Yunpeng Chen, Zequn Jie, Yanhui Xiao, Yao Zhao, Shuicheng Yan
Pattern Recognition, 2016
Scale-aware Pixelwise Object Proposal Network
Zequn Jie, Xiaodan Liang, Jiashi Feng, Wen Feng Lu, Eng Hock Francis Tay, Shuicheng Yan
IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 2016
Learning to Segment Human by Watching YouTube
Xiaodan Liang, Yunchao Wei, YunPeng Chen, Jianchao Yang, Liang Lin, Shuicheng Yan
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI),DOI:10.1109/TPAMI.2016.2598340, 2016
A Deep Structured Model with Radius-Margin Bound for 3D Human Activity Recognition”
Liang Lin, Keze Wang, Wangmeng Zuo, Meng Wang, Jiebo Luo, and Lei Zhang
International Journal of Computer Vision (IJCV), 118(2): 256-273, 2016
Learning Compositional Shape Models of Multiple Distance Metrics by Information Projection
Ping Luo, Liang Lin*, and Xiaobai Liu
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (T-NNLS), 27(7): 1417-1428, 2016
Inference With Collaborative Model for Interactive Tumor Segmentation in Medical Image Sequences
Liang Lin, Wei Yang, Chenglong Li, Jin Tang, and Xiaochun Cao
IEEE Transactions on Cybernetics (T-Cybernetics), DOI: 10.1109/TCYB.2015.2489719, 2016
DISC: Deep Image Saliency Computing via Progressive Representation Learning
Tianshui Chen, Liang Lin*, Lingbo Liu, Xiaonan Luo, and Xuelong Li
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (T-NNLS), DOI: 27(6): 1135-1149, 2016
Clothes Co-Parsing via Joint Image Segmentation and Labeling with Application to Clothing Retrieval
Xiaodan Liang, Liang Lin*, Wei Yang, Ping Luo, Junshi Huang, and Shuicheng Yan
IEEE Transactions on Multimedia (T-MM), 18(6): 1175-1186, 2016
Detection-free Multi-object Tracking by Reconfigurable Inference with Bundle Representations
Liang Lin, Yongyi Lu, Chenglong Li, Hui Cheng, and Wangmeng Zuo
IEEE Transactions on Cybernetics (T-Cybernetics), 46(11): 2447-2458, 2016
An Approach to Streaming Video Segmentation with Sub-optimal Low-rank Decomposition
Chenglong Li, Liang Lin*, Wangmeng Zuo, Wenzhong Wang, and Jin Tang
IEEE Transactions on Image Processing (T-IP), 25(5): 21947-1960, 2016
Recognizing Focal Liver Lesions in CEUS with Dynamically Trained Latent Structured Models
Xiaodan Liang, Liang Lin*, Qingxing Cao, Rui Huang, and Yongtian Wang
IEEE Transactions on Medical Imaging (T-MI), 35(3): 713-727, 2016
Deep Boosting: Joint Feature Selection and Analysis Dictionary Learning in Hierarchy
Zhanglin Peng, Ya Li, Zhaoquan Cai, and Liang Lin*
Neurocomputing, 178: 36-45, 2016
Geometric Scene Parsing with Hierarchical LSTM
Zhanglin Peng, Ruimao Zhang, Xiaodan Liang, Xiaobai Liu, and Liang Lin*
Proc. of International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2016
Deep Structured Scene Parsing by Learning with Image Descriptions
 Liang Lin, Guangrun Wang, Rui Zhang, Ruimao Zhang, Xiaodan Liang, and Wangmeng Zuo
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016
Oral Presentation
Semantic Object Parsing with Local-Global Long Short-Term Memory
Xiaodan Liang, Xiaohui Shen, Donglai Xiang, Jiashi Feng, Liang Lin, and Shuicheng Yan
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016
Spotlight
Dictionary Pair Classifier Driven Convolutional Neural Networks for Object Detection
Keze Wang, Liang Lin*, Wangmeng Zuo, Shuhang Gu, and Lei Zhang
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016
Joint Learning of Single-image and Cross-image Representations for Person Re-identification
Faqiang Wang, Wangmeng Zuo, Liang Lin, David Zhang, and Lei Zhang
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016
Reversible Recursive Instance-level Object Segmentation
Xiaodan Liang, Yunchao Wei, Xiaohui Shen, Zequn Jie, Jiashi Feng, Liang Lin*, and Shuicheng Yan
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016
DARI: Distance metric And Representation Integration for Person Verification
Guangrun Wang, Liang Lin*, Shengyong Ding, Ya Li, and Qing Wang,
Proc. of AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2016
Character Proposal Network for Robust Text Extraction
Shuye Zhang, Mude Lin, Tianshui Chen, Lianwen Jin, Liang Lin,
Proc. of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2016
ColorSketch: A Drawing Assistant for Generating Color Sketches from Photos
Guanbin Li, Sai Bi, Jue Wang, Yingqing Xu, and Yizhou Yu
IEEE Computer Graphics and Applications (CG&A), DOI: 10.1109/MCG.2016.37, 2016
Deep Contrast Learning for Salient Object Detection
Guanbin Li and Yizhou Yu
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016
STC: A Simple to Complex Framework for Weakly-supervised Semantic Segmentation
Yunchao Wei, Xiaodan Liang, Yunpeng Chen, Xiaohui Shen, Ming-Ming Cheng, Yao Zhao, Shuicheng Yan
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2016
Class relatedness oriented-discriminative dictionary learning for multiclass image classification
Zhang, Dongyu, Pengju Liu, Kai Zhang, Hongzhi Zhang, Qing Wang*, and Xiaoyuan Jing,
Pattern Recognition 59 (2016): 168-175
Learning Collaborative Sparse Representation for Grayscale-Thermal Tracking
Chenglong Li, Hui Cheng, Shiyi Hu, Xiaobai Liu, Jin Tang, and Liang Lin
IEEE Transactions on Image Processing (T-IP), 25(12): 5743-5756, 2016
A Stochastic Image Grammar for Fine-grained 3D Scene Reconstruction
Xiaobai Liu, Yadong Mu, and Liang Lin
Proc. of International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2016
Local- and Holistic-structure Preserving Image Super Resolution via Deep Joint Component Learning
Yukai Shi, Keze Wang, Li Xu, and Liang Lin*
Proc. of IEEE Conference on Multimedia and Expo (ICME), 2016
Oral Presentation
2015
Human Parsing with Contextualized Convolutional Neural Network
Xiaodan Liang, Chunyan Xu, Xiaohui Shen, Jianchao Yang, Si Liu, Jinhui Tang, Liang Lin*, and Shuicheng Yan
Proc. of IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2015
Oral Presentation
Towards Computational Baby Learning: A Weakly-supervised Approach for Object Detection
Xiaodan Liang, Si Liu, Yunchao Wei, Luoqi Liu, Liang Lin, and Shuicheng Yan
Proc. of IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2015
Transferred Human Parsing with Video Context
Si Liu, Xiaodan Liang, Luoqi Liu, Ke Lu, Liang Lin, Xiaochun Cao, and Shuicheng Yan
IEEE Transactions on Multimedia (T-MM), accepted, 2015
PISA: Pixelwise Image Saliency by Aggregating Complementary Appearance Contrast Measures with Edge-Preserving Coherence
Keze Wang, Liang Lin*, Jiangbo Lu, Chenglong Li, and Keyang Shi
IEEE Transactions on Image Processing (T-IP), in press, 2015
Deep Human Parsing with Active Template Regression
Xiaodan Liang, Si Liu, Xiaohui Shen, Jianchao Yang, Luoqi Liu, Liang Lin, and Shuicheng Yan
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), in press, 2015
Deep Feature Learning with Relative Distance Comparison for Person Re-identification”
Shengyong Ding, Liang Lin*, Guangrun Wang, and Hongyang Chao
Pattern Recognition, in press, 2015
Kernel Sparse Representation for Time Series Classification
Zhihua Chen, Wangmeng Zuo, Qinghua Hu, and Liang Lin
Information Sciences, 292(20): 15-26, 2015
Liang Lin, Xiaolong Wang, Wei Yang, and JianHuang Lai
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 37(5): 959-972, 2015
Hierarchical Ensemble of Background Models for PTZ-based Video Surveillance
Ning Liu, Hefeng Wu, and Liang Lin
IEEE Transactions on Cybernectics (T-Cybernetics), 45(1): 89-102, 2015
Chenglong Li, Liang Lin*, Wangmeng Zuo, Shuicheng Yan, and Jin Tang
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2015
Discriminative Learning of Iteration-Wise Priors for Blind Deconvolution
Wangmeng Zuo, Dongwei Ren, Shuhang Gu, Liang Lin, and Lei Zhang
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2015
Matching-CNN Meets KNN: Quasi-Parametric Human Parsing
Si Liu, Xiaodan Liang, Luoqi Liu, Xiaohui Shen, Jianchao Yang, Changsheng Xu, Liang Lin, Xiaochun Cao, and Shuicheng Yan
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2015
End-to-End Photo-Sketch Generation via Full Convolutional Representation Learning
Liliang Zhang, Liang Lin*, Xian Wu, Shengyong Ding, and Lei Zhang
Proc. of ACM International Conference on Multimedia Retrieval (ACM ICMR), 2015
Data-Driven Scene Understanding with Adaptively Retrieved Exemplars
Xionghao Liu, Wei Yang, Liang Lin, Qing Wang, Zhaoquan Cai, and Jian-Huang Lai
IEEE Multimedia, 2015
A Deep Joint Learning Approach for Age Invariant Face Verification
Ya Li, Guangrun Wang, Liang Lin*, Huiyou Chang
CCCV (1) 2015: 296-305
Visual Saliency Based on Multiscale Deep Features
Guanbin Li and Yizhou Yu
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2015
Multiple human tracking based on distributed collaborative cameras
Zhaoquan Cai, Shiyi Hu, Yukai Shi, Qing Wang, Dongyu Zhang
Multimedia Tools and Applications. (Published Online, DOI: 10.1007/s11042-015-3163-7
Weighted Nuclear Norm Minimization Based Tongue Specular Reflection Removal
Zhenchao Cui, Dongyu Zhang, Kuanquan Wang, Hongzhi Zhang, Naimin Li, and Wangmeng Zuo
Mathematical Problems in Engineering, Volume 2015, Article ID 979415, 15 pages
Multi-Loss Regularized Deep Neural Network
Chunyan Xu, Canyi Lu, Xiaodang Liang, Junbin Gao, Wei Zheng, Tianjiang Wang, Shuicheng Yan
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), 2015
Bit-Scalable Deep Hashing with Regularized Similarity Learning for Image Retrieval and Person Re-identification
Ruimao Zhang, Liang Lin*, Rui Zhang, Wangmeng Zuo, and Lei Zhang
IEEE Transactions on Image Processing (T-IP), 24(12): 4766-4779, 2015
2014
Deep Joint Task Learning for Generic Object Extraction
Xiaolong Wang, Liliang Zhang, Liang Lin*, Zhujin Liang, and Wangmeng Zuo
Proc. of Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS), 2014
3D Human Activity Recognition with Reconfigurable Convolutional Neural Networks
Keze Wang, Xiaolong Wang, Liang Lin*, Meng Wang, and Wangmeng Zuo
Proc. of ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), (long paper), 2014
Oral Presentation
Complex Background Subtraction by Pursuing Dynamic Spatio-Temporal Models
Liang Lin, Yuanlu Xu, Xiaodan Liang, and Jian-Huang Lai
IEEE Transactions on Image Processing (T-IP), 23(7): 3191-3202, 2014
Fashion Parsing with Video Context
Si Liu, Xiaodan Liang, Luoqi Liu, Ke Lv, Liang Lin, and Shuicheng Yan
Proc. of ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), (long paper), 2014
Oral Presentation
Person Search in a Scene by Jointly Modeling People Commonness and Person Uniqueness
Yuanlu Xu, Bingpeng Ma, Rui Huang, and Liang Lin
Proc. of ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2014
Robust Feature Point Matching with Sparse Model
Bo Jiang, Jin Tang, Bin Luo, and Liang Lin
IEEE Transactions on Image Processing (T-IP), 23(12): 5175-5186, 2014
Adaptive Scene Category Discovery with Generative Learning and Compositional Sampling
Liang Lin, Ruimao Zhang, Xiaohua Duan
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), in press, 2014
An Expressive Deep Model for Parsing Human Action from a Single Image
Zhujin Liang, Xiaolong Wang, Rui Huang, and Liang Lin*
Proc. of IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 2014
Oral Presentation;Best Student Paper Award
Deep Boosting: Layered Feature Mining for General Image Classification
Zhanglin Peng, Liang Lin*, Ruimao Zhang, and Jing Xu
Proc. of IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 2014
Clothing Co-Parsing by Joint Image Segmentation and Labeling
Wei Yang, Ping Luo, and Liang Lin*
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2014
Recognizing Focal Liver Lesions in Contrast-Enhanced Ultrasound with Discriminatively Trained Spatio-Temporal Model
Xiaodan Liang, Qingxing Cao, Rui Huang, and Liang Lin
IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI), 2014
Towards a solid solution of real-time fire and flame detection
Bo Jiang, Yongyi Lu, Xiying Li, and Liang Lin
Multimedia Tools and Applications Journal (MMTA), DOI: 10.1007/s11042-014-2106-z, 2014
Salient object detection based on regions
Zhuojia Liang, Mingjia Wang, Xiaocong Zhou, Liang Lin
Multimedia Tools and Applications Journal (MMTA), 68(3): 517-544, 2014
Pulse Waveform Classification Using Support Vector Machine with Gaussian Time Warp Edit Distance Kernel
Danbing Jia, Dongyu Zhang*, and Naimin Li
Computational and Mathematical Methods in Medicine Volume 2014.  (2014), Article ID 947254, 10 pages
2013
Contextualized Trajectory Parsing with Spatio-Temporal Graph
Xiaobai Liu, Liang Lin*, and Hai Jin
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), in press, 2013
Video Stylization: Painterly Rendering and Optimization with Content Extraction
Liang Lin, Kun Zeng, Yizhou Wang, Ying-Qing Xu, and Song-Chun Zhu
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), 23(4): 577-590, 2013
Sparse Learning-to-Rank via an Efficient Primal-Dual Algorithm
Hanjiang Lai, Yan Pan, Cong Liu, Liang Lin, and Jie Wu
IEEE Transactions on Computers (TC), 62(6): 1221-1233, 2013
Discovering Video Shot Categories by Unsupervised Stochastic Graph Partition
Xiaohua Duan, Liang Lin*, and Hongyang Chao
IEEE Transactions on Multimedia (TMM), 15(1): 167-180, 2013
-
Incorporating Structural Alternatives and Sharing into Hierarchy for Multiclass Object Recognition and Detection
Xiaolong Wang, Liang Lin*, Lichao Huang, and Shuicheng Yan
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2013
PISA: Pixelwise Image Saliency by Aggregating Complementary Appearance Contrast Measures with Spatial Priors
Keyang Shi, Keze Wang, Jiangbo Lu, and Liang Lin*
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2013
Robust Region Grouping via Internal Patch Statistics
Xiaobai Liu, Liang Lin, and Alan L. Yuille
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2013
-
Learning Latent Spatio-Temporal Compositional Model for Human Action Recognition
Xiaodan Liang, Liang Lin*, and Liangliang Cao
Proc. ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), (long paper), 2013
Integrating multi-stage depth-induced contextual information for human action recognition and localization
Bingbing Ni, Yong Pei, Zhujin Liang, Liang Lin, and Pierre Moulin
Proc. of IEEE International Conference and Workshops on Automatic Face and Gesture Recognition (FG), 2013
Human Re-identification by Matching Compositional Template with Cluster Sampling
Yuanlu Xu, Liang Lin*, Wei-Shi Zheng, and Xiaobai Liu
Proc. of IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2013
SYM-FISH: A Symmetry-aware Flip Invariant Sketch Histogram Shape Descriptor
Xiaochun Cao, Hua Zhang, Si Liu, Xiaojie Guo, and Liang Lin
Proc. of IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2013
Correntropy Induced L2 Graph for Robust Subspace Clustering
Canyi Lu, Jinhui Tang, Min Lin, Liang Lin, Shuicheng Yan, and Zhouchen Lin
Proc. of IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2013
2012
Integrating Graph Partitioning and Matching for Trajectory Analysis in Video Surveillance
Liang Lin, Yongyi Lu, Yan Pan, and Xiaowu Chen
IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 21(12): 4844-4857, 2012
Object Categorization with Sketch Representation and Generalized Samples
Liang Lin, Xiaobai Liu, Shaowu Peng, Hongyang Chao, Yongtian Wang, and Bo Jiang
Pattern Recognition, 45(10): 3648-3660, 2012
Representing and Recognizing Objects with Massive Local Image Patches
Liang Lin, Ping Luo, Xiaowu Chen, and Kun Zeng
Pattern Recognition, 45(1): 231-240, 2012
Dynamical And-Or Graph Learning for Object Shape Modeling and Detection
Xiaolong Wang, and Liang Lin*
Proc. of Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS), 2012
Robust Stroke-based Video Animation via Layered Motion and Correspondence
Tao Lin, Liang Lin*, and Qing Wang
Proc. of ACM Conference Multimedia (ACM MM), 2012
Joint Semantic Segmentation by Searching for Compatible-Competitive References
Ping Luo, Xiaogang Wang, Liang Lin, and Xiaoou Tang
Proc. of ACM Conference Multimedia (ACM MM), 2012
Object-Layout-Aware Image Retrieval for Personal Album Management
Mengyou Li, Zheng Song, Qiang Chen, Liang Lin, Zhongyang Huang, and Shuicheng Yan
Proc. of European Conference on Computer Vision (ECCV), 2012
in Demo Session
Learning Contour-Fragment-based Shape Model with And-Or Tree Representation
Liang Lin, Xiaolong Wang, Wei Yang, and Jian-Huang Lai
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2012
Cross-based Local Multipoint Filtering
Jiangbo Lu, Keyang Shi, Dongbo Min, Liang Lin, and Minh Do
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2012
Enhancing group awareness on the web: Prototype and experiments of sharing web page visitation information among teammates
Qing Wang, Ya Li, Gaoqiang Zheng, and Huiyou Chang
Interacting with Computers 24, no. 5 (2012): 398-408
2011
Integrating Spatio-temporal Context with Multiview Representation for Object Recognition in Visual Surveillance
Xiaobai Liu, Liang Lin*, Hai Jin, Shuicheng Yan, and Wenbin Tao
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), 21(4): 393-407, 2011
-
Group Crumb: Sharing Web Navigation by Visualizing Group Traces on the Web
Wang, Q., and Chang, H
2011 European Conference on Computer-Supported Cooperative Work (ECSCW'11)
-
Adaptive Object Tracking by Learning Hybrid Template On-line
Xiaobai Liu, Liang Lin*, Shuicheng Yan, Hai Jin, and Wenbing Jiang
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), 21(11): 1588-1599, 2011
High Resolution Face Fusion for Gender Conversion
Jinli Suo, Liang Lin, Shiguang Shan, Xilin Chen, and Wen Gao
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics (TSMC), Part A, 41(2): 226-237, 2011
Segment an Image by Looking into an Image Corpus
Xiaobai Liu, Jiashi Feng, Shuicheng Yan, Liang Lin, and Hai Jin
Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2011
Interactive CT image segmentation with online discriminative learning
Wei Yang, Xiaolong Wang, Liang Lin*, and Chengying Gao
Proc. of IEEE Conference on Pattern Recognition (ICPR), 2011
Color style transfer by constraint locally linear embedding
 Kun Zeng, Ruimao Zhang, Xiaodan Lan, Yan Pan, and Liang Lin*
Proc. of IEEE Conference on Image Processing (ICIP), 2011
2010
Layered Graph Matching with Composite Cluster Sampling
Liang Lin, Xiaobai Liu, and Song-Chun Zhu
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 32(8): 1426-1442, 2010
I2T: Image Parsing to Text Description
B. Yao, X. Yang, Liang Lin, M.W. Lee, and S.C. Zhu
Proceedings of the IEEE, 98(8): 1485-1508, 2010
Skeletonization with Particle Filters
Yunchun Tang, Xiang Bai, Xingwei Yang, Liang Lin, Shuwei Liu, and Longin Jan Latecki
International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence (IJPRAI), 24(4): 619-634, 2010
Learning Shape Detector by Quantizing Curve Segments with Multiple Distance Metrics
Ping Luo, Liang Lin*, and Hongyang Chao
Proc. of European Conference on Computer Vision (ECCV), 2010
Painterly Animation Using Video Semantics and Feature Correspondence
 Liang Lin, Kun Zeng, Han Lv, Yizhou Wang, YingQing Xu, and Song-Chun Zhu
Proc. of International Symposium on Non-Photorealistic Animation and Rendering (NPAR), 2010
Oral Presentation;Runner-up Best Paper Award
Tracking Objects with Adaptive Feature Patches for PTZ Camera Visual Surveillance
Yi Xie, Liang Lin*, and Yunde Jia
Proc. of IEEE International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 2010
Semantics-driven portrait cartoon stylization
Ming Yang, Shu Lin, Ping Luo, Liang Lin, and Hongyang Chao
Proc. of IEEE Conference on Image Processing (ICIP), 2010
Oral Presentation
A Discriminative Model for Object Representation and Detection via Sparse Features
Xi Song, Ping Luo, Liang Lin, and Yunde Jia
Proc. of IEEE Conference on Image Processing (ICIP), 2010
Classification of Pulse Waveforms Using Edit Distance with Real Penalty
Dongyu Zhang, Wangmeng Zuo, David Zhang, Hongzhi Zhang, Naimin Li
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, pp. 1-8, 2010
Gaussian ERP Kernel Classifier for Pulse Waveforms Classification
Dongyu Zhang, Wangmeng Zuo, David Zhang, Yanlai Li, Naimin Li
Proceedings of International Conference on Pattern Recognition (ICPR), pp. 2736-2739, 2010
Time Series Classification Using Support Vector Machine with Gaussian Elastic Metric Kernel
Dongyu Zhang, Wangmeng Zuo, David Zhang, Hongzhi Zhang
Proceedings of International Conference on Pattern Recognition (ICPR), pp. 29-32, 2010
Pulse Waveform Classification Using ERP-Based Difference-Weighted KNN Classifier
Dongyu Zhang, Wangmeng Zuo, Yanlai Li, Naimin Li
Proceedings of International Conference on Medical Biometrics, pp. 191-200, 2010
Distinguishing Patients with Gastritis and Cholecystitis from the Healthy by Analyzing Wrist Radial Arterial Doppler Blood Flow Signals
Xiaorui Jiang, Dongyu Zhang, Kuanquan Wang, Wangmeng Zuo
Proceedings of International Conference on Pattern Recognition (ICPR), pp. 2492-2495, 2010
Classification of Wrist Pulse Blood Flow Signal Using Time Warp Edit Distance
 Lei Liu, Wangmeng Zuo, Dongyu Zhang, Naimin Li, Hongzhi Zhang
Proceedings of 2010 International Conference on Medical Biometrics, pp. 137-144, 2010
Multitasking Bar: Prototype and Evaluation of Introducing the Task Concept into a Browser
Wang, Q. and Chang, H
2010 ACM Conference on Human Factors in Computing Systems
Acceptance rate 22%;Best Paper Honorable Mention Award. Awarded top 5% of accepted papers